OGÓLNE WARUNKI UMOWY

ŚWIADCZENIA USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH EDUKACJĘ

(wraz ze zmianami obowiązującymi dla umów zawartych od 1 listopada 2023 r.)

 

PREAMBUŁA

Niniejsze ogólne warunki umowy (zwane dalej: “OWU”) określają warunki na których Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: “Elab”) na zlecenie Klienta na rzecz Aplikanta na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług (zwana dalej: “Umowa”)  świadczyć usługi wspomagające edukację  szczegółowo opisane w Umowie i załącznikach do niej. 

Celem Umowy jest świadczenie na rzecz Aplikanta doradztwa edukacyjnego i usług nauczania mające zmaksymalizować jego/jej szanse przyjęcia na wybrany zagraniczny uniwersytet lub szkołę, na który zamierza złożyć wniosek, jednakże Elab nie gwarantuje rezultatu złożonych aplikacji, gdyż decyzja o złożeniu oferty zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji danej placówki, od Elab niezależnej.

Elab w ramach świadczonej usługi udzieli także Aplikantowi niezbędnego wsparcia administracyjnego w celu spełnienia  niezbędnych wymogów przewidywanych dla wniosku aplikacyjnego przez daną, wybraną, szkołę czy uniwersytet zagraniczny.

 

W sytuacji, gdy Klient spełnia przesłanki bycia konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145, 1495; z 2020 r. poz. 875, 2320), zwana dalej “k.c.” do Umowy zastosowanie ma także ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495), zwana dalej “pr. konsu.”. 

Artykuł 1 – Definicje

 1. Pojęcia, wraz z gramatycznymi odmianami, użyte w OWU, Umowie czy załącznikach do niej, należy rozumieć i interpretować w sposób określony w treści niniejszego ustępu:
  1. Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa  o świadczenie usług wspierająca edukację zawarta pomiędzy Klientem, a Elab,
  2. Klient – sygnatariusz Umowy, Strona Umowy z Elab, która wskazuje m.in. osobę na której rzecz mają być wykonywane usługi w ramach Umowy,
  3. Aplikant – osoba wskazana w Umowie przez Klienta, jako osoba, na rzecz której mają być świadczone usługi w ramach Umowy, 
  4. Program diagnostyczny – nazwany nazwą własną zbiór usług składający się m.in. z konsultacji, korepetycji, testów psychologiczno pedagogicznych jak również innych usług określonych w załączniku do Umowy, mający ocenić predyspozycje Aplikanta co do kierunku dalszego kształcenia, 
  5. Program – nazwany nazwą własną zbiór usług składający się m.in. z przygotowania i złożenia aplikacji, konsultacji, korepetycji językowych jak również innych usług określonych w załączniku do Umowy, mający przygotować Aplikanta do aplikowania do Placówek oświatowych zgodnie z ich aktualnymi wymaganiami, 
  6. Kurs – nazwany nazwą własną kurs grupowy bądź indywidualny o charakterze warsztatów, szczegółowo określony w załączniku do Umowy, mający przygotować Aplikanta do wybranych egzaminów bądź poszerzyć jego/jej wiedzę na wybrany temat,
  7. Placówka oświatowa – jednostka oświatowa, z wykładowym angielskim, o charakterze szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, II lub III lub IV szczebla nauczania, w zależności od wybranego Programu, liceum lub highschool lub uczelnia,
  8. Kierunek – kierunek kształcenia, z wykładowym angielskim,  który wybrał Aplikant w Placówce oświatowej,
  9. Konsultant – osoba wyznaczona przez Elab, jej pracownik bądź współpracownik, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wykonania usług objętych Umową, świadczący usługi na rzecz Aplikanta lub Kursanta, osobiście lub drogą telefoniczną lub elektroniczną, poprzez udzielanie konsultacji,
  10. Tutor – osoba wyznaczona przez Elab, pracownik bądź współpracownik, do merytorycznego prowadzenia Aplikanta, osobiście lub drogą telefoniczną lub elektroniczną, poprzez udzielanie korepetycji językowych, przygotowujących Aplikanta do m.in. egzaminów wymaganych przez wybraną Placówkę oświatową, 
  11. Systemy Aplikacji – scentralizowany system komputerowy, ograniczony do danego terytorium, umożliwiający przeprowadzenie procesu aplikowania, w tym złożenia aplikacji, do jednej bądź kilku Placówek oświatowych jednocześnie, posiadający swoje wewnętrzne regulacje np. UCAS, Common App., i inne,
  12. Aplikacja – zbiór dokumentów wymaganych przez daną Placówkę oświatową, dla danego Aplikanta na dany pojedynczy kierunek, niezbędny dla prawidłowego zaaplikowania na nią. Złożenie Aplikacji do kilku Placówek oświatowych jednocześnie z użyciem Systemu Aplikacji liczona jest jako złożenie Aplikacji do wszystkich tych Placówek oświatowych, 
  13. System Wsparcia – udostępniona przez Elab w ramach umówionego z Klientem wynagrodzenia licencja użytkownika dla, odpowiednio, Klienta lub Aplikanta w celu umożliwienia mu korzystania z danego zasobu wiedzy lub wymianę informacji z Konsultantem lub Tutorem,
  14. Classroom ™ – narzędzie będące własnością Google LLC, do którego użytkowania i udostępniania Elab ma prawo na podstawie odrębnej umowy,  udostępniane Aplikantom lub Kursantom przez Elab w celu prowadzenia zajęć, w tym korepetycji językowych, i nadzorowania nad postępami danego Aplikanta lub Kursanta,
  15. test Morrisby – test zdolności poznawczych, sporządzony i przeprowadzany w języku angielskim, w którym ocenianych jest pięć różnych zdolności: werbalne, numeryczne, abstrakcyjne, przestrzenne i mechaniczne. Wyniki są przedstawiane w formie wykresu słupkowego, tworzącego profil wyników danej osoby w pięciu pomiarach,
  16. test FRIS® – narzędzie diagnostyczne i rozwojowe, sporządzone i przeprowadzane w języku polskim, mające wysokie wskaźniki psychometryczne, opisuje i określa naturalny styl myślenia i styl działania,
  17. test Gallupa – psychometryczne narzędzie badawcze CliftonStrengths, sporządzone i przeprowadzane w języku polskim, umożliwiające ocenę natężenia 34 cech zwanych talentami, rozumianych jako naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i działania, z których 5 jest dominujących,
  18. wstępny raport Placówek oświatowych – raport uczelni lub liceum lub highschool, sporządzony w języku angielskim, za wyjątkiem raportu liceów sporządzonego w języku polskim, przygotowany przez Elab z użyciem narzędzia dostarczanego przez zewnętrznego podwykonawcę, zawierający kompilację informacji  na temat Placówek oświatowych, udostępnianych przez te Placówki oświatowe, 
  19. raport Placówek oświatowych – raport uczelni lub liceum lub highschool, sporządzony w języku angielskim, za wyjątkiem raportu liceów sporządzonego w języku polskim, przygotowany przez Elab z użyciem narzędzia dostarczanego przez zewnętrznego podwykonawcę, zawierający kompilację informacji  na temat Placówek oświatowych, udostępnianych przez te Placówki oświatowe, zgodnie z preferencjami danego Aplikanta, doprezycowanmi na podstawie testów diagnostycznych lub psychologicznych oraz pogłębionego wywiadu z Aplikantem,
  20. Partner – osoby fizyczne bądź prawne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, z wykluczeniem Placówek oświatowych, jak i w przyszłości działające w charakterze podwykonawcy Elab lub podmiotu współpracującego.
 2. Niniejsze OWU dzieli się na podtytuły. Ilekroć w treści OWU użyte są nazwy podtytułów wraz z ich gramatycznymi odmianami oznaczają one wtedy całą treść tych podtytułów.

Artykuł 2 – Warunki wykonywania Umowy

 1. W trakcie wykonywania usług, objętych niniejszym Umową, Aplikantowi przysługują konsultacje realizowane przez Konsultanta, które nie są ograniczone godzinowo, ale wykonywane będą jedynie w godzinach pracy danego Konsultanta od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w wyznaczonych godzinach pracy danego Konsultanta. W związku z powyższym na wszelką korespondencję otrzymaną od Klienta lub Aplikanta w soboty, niedziele i święta Konsultant będzie odpowiadał w najbliższy dzień pracujący. 
 2. Elab niezwłocznie po przystąpieniu do wykonywania niniejszego Zlecenia prześle na adres email Klienta personalia wyznaczonego Konsultanta, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg wykonania całości danej Umowy oraz do udzielania konsultacji w zakresie określonym w załączniku do Umowy, a także dla utrzymywania bieżącego kontaktu z Klientem i/lub Aplikantem, wskazując jednocześnie jego adres email, telefon służbowy oraz godziny pracy. W przypadku wybrania przez Klienta lub Aplikanta kilku różnych elementów Programu, mogą być przypisani różni Konsultanci.
 3. Elab każdorazowo, niezwłocznie, poinformuje Klienta i Aplikanta o zaistnieniu zmiany wyznaczonego Konsultanta, zarówno tymczasowej,  jak i stałej, podając jednocześnie dane, tożsame z ust. 1, aktualnego Konsultanta.
 4. Usługi objęte Umową, opisane szczegółowo w załączniku do Umowy, ze względu na ich charakter, mogą być świadczone przez Elab zarówno w jej siedzibie, w innej wyznaczonej lokalizacji, telefonicznie jak i drogą elektroniczną poprzez e-mail, komunikator, i inne aplikacje służące do komunikacji. Ponadto w zależności od wybranego przez Klienta Programu lub Kursu, mogą mieć charakter przygotowania do aplikacji lub warsztatów lub korepetycji językowych lub korepetycji w języku polskim lub korepetycji maturalnych.
 5. W sytuacji, gdy zakres danej Umowy, określony w załączniku, obejmuje Program, a w tym korepetycje udzielane przez Tutora w języku obcym:
  1. Konsultant prześle Aplikantowi jego imię, bądź imiona, jeżeli zakres Umowy obejmuje kilku Tutorów, jednocześnie wskazując preferowaną formę kontaktu, przynajmniej na 7 dni przed terminem pierwszego spotkania;
  2. Konsultant każdorazowo, niezwłocznie, poinformuje Aplikanta o zaistnieniu zmiany wyznaczonego Tutora, zarówno tymczasowej,  jak i stałej, podając jednocześnie dane, tożsame z ust. 4, aktualnego Tutora;
  3. Tutor udzieli Aplikantowi korepetycji jedynie w ramach limitu ilości godzin mu przysługujących, który to limit nie może być przekroczony bez podjęcia dodatkowych ustaleń między Stronami, które mogą być dokonane drogą mailową jedynie z maila Klienta określonego w komparycji danej umowy o świadczenie usług;
  4. Wykorzystywanie wyżej wymienionych godzin przez Aplikanta odbywać się będzie w terminach ustalonych pomiędzy tą osobą, a Tutorem. Terminy te mogą być odwoływane oraz przekładane na inny termin przez Aplikanta wyłącznie z co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem pod rygorem uznania umówionego terminy za odbyty oraz odliczenia go od przysługujących limitów godzin.
 6. Elab wykonując Umowę może wykonać część przysługujących danemu Aplikantów korepetycji językowych w ramach aplikacji Classroom ™, także w ramach zajęć grupowych.
 7. Zmiany powyższych osób zarówno Konsultanta jak i/lub Tutora nie stanowią zmiany Umowy, w związku z czym nie wymagają zawarcia aneksu do niej. 
 8. W sytuacji, gdy zakres danej Umowy, określony w załączniku do Umowy, obejmuje Kurs, a w tym warsztaty:
  1. zajęcia w ramach Kursu mogą odbywać się:
   1. stacjonarnie w siedzibie Elab lub w innym wyznaczonym przez Elab miejscu o czym Aplikant zostanie poinformowany drogą mailową w terminie późniejszym, nie później jednak niż na 7 dni przed datą pierwszych zajęć objętych Kursem lub
   2. zdalnie, za pośrednictwem internetu, poprzez Skype lub inna wybrana przez Elab platformę, o czym Aplikant zostanie poinformowany drogą mailową nie później niż na 7 dni przed terminem pierwszych zajęć objętych Kursem;
  2. Konsultant prześlę Aplikantowi grafik zajęć w postaci zestawienia terminów i tematów tychże, zawierający także personalia Tutora, tryb prowadzenia zajęć (zdalne/stacjonarne), a w wypadku zajęć stacjonarnych, ich miejsce, pocztą elektroniczną na adres Aplikanta na 14 dni przed terminem pierwszych zajęć objętych Kursem;
  3. Konsultant bezzwłocznie poinformuje Aplikanta w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Elab, grafik musi ulec zmianie jednocześnie przesyłając nowy grafik, zawierający powyższe dane;
  4. Elabowi przysługuje prawo do zmiany trybu prowadzenia zajęć ze stacjonarnego na zdalny (z użyciem internetu), w sytuacji zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej, bądź wydania decyzji administracyjnej uniemożliwiającej prowadzenie Kursu w trybie stacjonarnym, o skorzystanie z tego prawa Elab zobowiązuje się powiadomić Klienta bezzwłocznie;
  5. Aplikantowi nie przysługuje prawo do odwoływania zajęć w ramach Kursu grupowego, a jego nieobecność nie wpływa na obowiązek Klienta wniesienia wynagrodzenia Elab za dane zajęcia, jego nieobecność jest liczona jak za efektywny czas nauki.

Artykuł 3 – Prawo do odstąpienia (dot. wyłącznie umów zawieranych na odległość przez konsumenta)

 1. W sytuacji, gdy Strony zawarły niniejszą Umowę na odległość, o ile Klient spełnia przesłanki bycia konsumentem w rozumieniu Art. 221 k.c., zastosowanie mają zasady określone w niniejszym podtytule.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając Elab pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przy wykorzystaniu poniższego wzoru: “Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy o świadczenie usług. z dnia ………… “. 
 3. Odstąpienie musi zawierać ponadto dane adresowe Klienta oraz Elab, a także być opatrzone datą sporządzenia oraz podpisem Klienta.
 4. W sytuacji, gdy Klient nie skorzysta z powyższego wzoru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne, jedynie jeżeli będzie zawierać wszystkie dane powyżej określone oraz gdy będzie z niego jednoznacznie wynikała wola Klienta odstąpienia od niej w tym trybie.
 5. Oświadczenie to może być złożone przed upływem wskazanego powyżej terminu w siedzibie Elab lub listem poleconym na adres Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k., ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej info@elab.edu.pl.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy Elab zwróci Klientowi otrzymane w związku z Umową płatności, inne niż związane ze świadczeniem spełnionym do chwili odstąpienia od Umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został skutecznie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 8. W przypadku, w którym Klient wyraźnie zażąda od Elab rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za tę część Umowy, którą Elab wykonał do chwili odstąpienia od Umowy. 
 9. W tej sytuacji należną Elab kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia. 
 10. W przypadku, w którym Klient wyraźnie nie zażąda od Elab rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Elab zachowuje prawo do powstrzymania się z wykonywaniem Umowy do czasu upływu terminu umożliwiającego Klientowi odstąpienie według zasad określonych powyżej.
 11. W sytuacji, gdy Klient skutecznie złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy a Elab nie przystąpił do wykonywania Umowy, Elab zobowiązuje się w ciągu 7 dni do zwrotu pełnej kwoty swojego wynagrodzenia wniesionego do daty odstąpienia od Umowy przez Klienta, albo przystąpił do wykonywania Umowy, Elab zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Klienta do zwrotu części swojego wynagrodzenia przewyższającego dotychczas wykonane Usługi.

Artykuł 4 – Prawa autorskie

 1. Prawami Autorskimi objęte są wszelkie treści przekazywane Klientowi i/lub Aplikantowi w jakiejkolwiek formie przez Elab w wykonaniu Umowy, którym można przypisać charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339; z 2020 r. poz. 288) stanowią własność intelektualną Elab, w tym szczególnie, ale nie ograniczając do: 
  1. analiz, opracowań, spisu lektur, wzorów dokumentów, instrukcji konstruowania dokumentów takich jak personal statements, referencji, esejów aplikacyjnych,  
  2. treści porad i instrukcji przekazywanych od Elab poprzez jej Konsultantów i/lub Tutorów, 
  3. materiałów dydaktycznych przygotowanych przez osoby prowadzące zajęcia w ramach Programu, raportów  kierunków, formularzy diagnostycznych, formularzy badań psychologicznych, 
  4.  kursów i instruktaży VOD, 
  5. wszelkich instrukcji aplikacji na uniwersytety lub uczelnie lub licea zagraniczne, 
  6. wszelkich innych treści tworzonych przez Elab i przekazywanych Klientowi i/lub Aplikantowi w ramach Umowy. 
 2. Wykorzystanie wymienionych powyżej utworów przez Klienta i/lub Aplikanta może nastąpić wyłącznie w ramach wykonywania niniejszej Umowy i nie może być powielane i przekazywane do wykorzystania innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w których Elab wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę. 
 3. Wszelkie przekazane Elab przez Klienta i/lub Aplikanta treści, w tym dokumenty, opracowania, prace itp. nie przechodzą na własność Elab i mogą być wyłącznie wykorzystywane dla właściwego wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 5 – Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zdarzeniem będące wynikiem okoliczności będących poza kontrolą Stron, zdarzeniami Siły Wyższej.
 2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy musi być każdorazowo notyfikowane drugiej Stronie  przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą. 
 3. Za Siłę Wyższą uważa się następujące zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna Strona nie będzie miała wpływu i którego dotknięta nim Strona, działając z należytą starannością, nie mogła przewidzieć i któremu nie mogła przeciwdziałać: epidemie, działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło zakażenie, skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Gdyby ten okres wynosił więcej niż trzy miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. Strony potwierdzają, że za Siłę Wyższą także uznają niemożność czasową niemożność wykonywania usług objętych Umową wynikającą z decyzji, zarządzenia czy postanowień władz centralnych, które wyłącza możliwość czasowo wykonania Umowy.
 4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą, do:
  1. niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;
  2. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia.
 5. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od ustania skutków działania Siły Wyższej.
 6. Do skutków braku zawiadomienia o ustaniu Siły Wyższej stosuje się odpowiednio rygor związany z brakiem zawiadomienia o jej wystąpieniu. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.
 7. W sytuacji, gdy Strona skutecznie powoła się na zaistnienie Siły Wyższej nabiera ona prawa do zawieszenie wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy na okres miesiąca jednak nie dłużej niż  okres trwania Siły Wyższej na którą powołałą się Strona.
 8. W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Strony podejmą renegocjację Umowy, w szczególności w zakresie jej rozliczenia. 

Artykuł 6 – Tajemnica umowy

 1. Poza wyjątkami wymienionymi enumeratywnie w tym podtytule, zarówno sam fakt zawarcia przez Klienta Umowy z Elab, jej postanowienia i powzięte między Stronami ustalenia, obejmujące także okres negocjacji poprzedzających zawarcie Umowy, są objęte tajemnicą.
 2. Klient może w terminie późniejszym za pośrednictwem wiadomości elektronicznej z adresu Klienta określonego w komparycji Umowy na adres Elab bądź adres wyznaczonego Konsultanta określić osoby, którym Elab będzie uprawniony udzielać informacje objęte Tajemnicą Umowy.
 3. Zobowiązanie Elab do zachowania tajemnicy Umowy wygasa, gdy informacje nią objęte:
  1. są bądź staną się powszechnie znane, bez winy Elab,  poprzez np. publikację w prasie, radiu, telewizji lub w inny sposób upublicznione,
  2. których ujawnienia zażądał z zachowaniem odpowiednich procedur i wymogów określonych przepisami prawa, uprawniony organ państwowych.

Artykuł 7 – Reklamacja

 1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem części bądź całości Umowy:
  1. składana w formie wiadomości elektronicznej wysłana na adres: info@elab.edu.pl wyłącznie z adresu Klienta  określonego w komparycji Umowy powinna zawierać przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających  ewentualne roszczenie,
  2. składana w formie poczty tradycyjnej wysłana na adres siedziby Elab powinna zawierać jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających ewentualne  roszczenie, a także podpis osoby składającej reklamację oraz datę jej złożenia.
 2. Elab jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie do 21 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację Elab przekaże Klientowi pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Klienta określony w komparycji lub inny jego adres określony w piśmie reklamacyjnym, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 4. W sytuacji, jeżeli Elab nie udzieli w terminie odpowiedzi na reklamację Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Art. 221 k.c. uważa się, iż uznał on reklamację.
 5. Elab wypełniając obowiązek informacyjny niniejszym informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Elab, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klient z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach w/w organów oraz organizacji.

Artykuł 8 – Rozliczenia między Stronami

 1. W sytuacji wypowiedzenia Umowy w trybie jej § 2 ust. 1 bądź odstąpienia od niej w trybie jej § 2 ust. 2 Klient w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozwiązania otrzyma drogą mailową zestawienie, zawierające szczegółowe rozliczenie dotychczas wykonanych przez Elab usług w ramach Umowy, zwane dalej: “Zestawieniem”.
 2. Zestawienie, w sytuacji, gdy zakres danej Umowy, określony w załączniku do Umowy, obejmuje Programu, będzie zawierać: 
  1. listę dotychczas wykonanych przez Elab usług, w tym udział procentowego danej usługi w wynagrodzeniu określonym w Umowie, 
  2. ilości wykonanych godzin porad i korepetycji udzielanych przez Tutora, w tym udział procentowego danej usługi w wynagrodzeniu określonym w Umowie, 
  3. listę wykonanych testów pedagogiczno-psychologiczne , w tym udział procentowego danej usługi w wynagrodzeniu określonym w Umowie.
 3. Natomiast Zestawienie, w sytuacji, gdy zakres danej Umowy, określony w załączniku do Umowy, obejmuje Kurs, będzie zawierać wartość dotychczas odbytych sesji w ramach Kursu, jako iloraz pełnego wynagrodzenia Elab określonego w Umowie przez pełną ilość sesji danego Kursu pomnożone przez ilość odbytych sesji w ramach Kursu.
 4. Ponadto Zestawienie dotyczące Kursu, opisane powyższej zawierać, w wypadku odstąpienia od Umowy w trybie jej § 2 ust. 3,  będzie kwotowe wyliczenie odstępnego. 

Artykuł 9 – Podpis elektroniczny

 1. W sytuacji, gdy Strony na etapie negocjacji dopuściły możliwość zawarcia niniejszej Umowy w postaci elektronicznej przy użyciu odręcznego podpisu złożonego na urządzeniu cyfrowym, zastosowanie mają zasady określone w niniejszym podtytule.
 2. Elab w celu zawarcia Umowy elektronicznie oraz naniesienia na niej odręcznego podpisu i jej parafowania na urządzeniu cyfrowym udostępni Klientowi jednorazowy dostęp do aplikacji do podpisu elektronicznego, spełniającej wymogi zaawansowanego podpisu elektronicznego według Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, umożliwiającej powyższe.
 3. Elab w dniu sporządzenia Umowy prześle na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Umowę wraz z prośbą o ich podpisanie. 
 4. Dokument takie będą stanowiły wiążącą ofertę oraz wyrażały wolę Elab zawarcia Umowy z Klientem.
 5. Nieotrzymanie przez Elab podpisanej Umowy w terminie 14 dni od jej wysłania na wskazany adres Klienta, uznane będzie za odrzucenie oferty oraz za niewyrażenie przez niego woli jej zawarcia. 
 6. Na wyraźne żądanie Klienta, wyrażone w jakiejkolwiek formie, powyższy termin może być przedłużony o kolejne 14 dni.
 7. Umowa zawarta w trybie, o którym mowa w niniejszym podtytule jest wiążąca, a jej cyfrowe odzwierciedlenie otrzymane na właściwy adres Stron będzie stanowić dowód jej zawarcia.
 8. Niniejszy podtytuł nie uchybia prawu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o ile Umowa w tej formie nie była zawierana w siedzibie Elab

Artykuł 10 – Postanowienia końcowe

Do niniejszego OWU oraz Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności: 

 1. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r.poz. 1145) wraz z późniejszymi zmianami, 
 2. Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., (Dz.U. z 2020 r., poz.287), 
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, 
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, 
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity Dz.U. 2009, poz.1231.